Äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner besökte Bromma för ett samtal om hur vi skapar en trygga

Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd och Lisa Kinnari, stadsdelsdirektör.


Den 26 april besökte äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner Bromma stadsdelsförvaltning för ett samtal om stadsdelens trygghetsarbete och förebyggande insatser. Erik presenterade den styrande majoritetens syn på trygghetsfrågan och förvaltningen visade exempel på hur stadsdelen arbetar med olika trygghetsskapande insatser.


Bromma stadsdelsförvaltning har ökat arbetet med trygghetsfrågan de senaste åren. Arbetet intensifierades i och med den trygghetsmätning som gjordes 2017 där resultatet visade på att otryggheten ökade i olika bostadsområden. Detta trots att brottsstatistik gick ner inom de flesta områden. Sedan dess har även en trygghets- och säkerhetssamordnare anställts för att bland annat samordna alla de aktörer som har insatser i stadsdelen.


Situationellt brottsförebyggande arbete på agendan


Erik framhöll att det sociala förebyggande arbetet har kommit långt i staden men att det nu även behöver fokuseras mer på det situationella trygghetsarbetet. Det vill säga hur våra fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Det kan vara belysningsåtgärder eller beskärning av buskage men också åtgärder som lokala ordningsvakter eller kameraövervakning. 


I dagsläget har Stockholms stad anställt cirka 50 ordningsvakter som verkar runt om i staden och målet är att komma upp i 100 stycken till årsskiftet. Erik berättade om den rekrytering som nu pågår där målsättningen är att hitta individer som känner ett engagemang och en stolthet för tjänsten. Staden söker ordningsvakter som är insatta i det sociala arbetet och kan arbeta relationsskapande. De ska kunna samverka som ”polisens ögon” och även kunna samarbeta med andra aktörer såsom fältassistenter.


Ordningsvakterna har idag endast befogenhet inom vissa geografiska gränser enligt 3 § LOV. Brommaplan är ett sådant LOV 3-område och förvaltningen har för avsikt att ansöka om fler platser.


Nystart för ett operativt brottsförebyggande råd


Annica Persson, trygghets- och säkerhetssamordnare i Bromma, presenterade stadsdelens nya sätt att arbeta brottsförebyggande tillsammans med polisen.


Den beslutsfattande delen utgörs av ett lokalt BRÅ, brottsförebyggande råd, som leds av stadsdelsdirektören och där chefer inom till exempel polis och grundskola ingår. Den operativa delen, det operativa BRÅ, utgår från en modell från Örebro universitet som kallas, EST, effektiv samordnat trygghetsarbete. Den går ut på att arbeta strukturerat tillsammans med polisen och andra aktörer i Bromma, till exempel skolor, bostadsbolag och föreningar, med syfte att skapa regelbundna lägesbilder. Tillsammans formeras sedan resurser till åtgärder, till exempel om fältgruppen och polis bör visa extra närvaro i ett specifikt område.


En annan viktig del i trygghetsarbetet är att informera om insatser. I Bromma så känner sig till exempel äldre otrygga inom vissa områden. Här har stadsdelsförvaltningen tillsammans med lokalpolis besökt alla mötesplatser för äldre för att skapa en medvetenhet hos den äldre befolkningen om vad man kan tänka på för att minska risken för att bli utsatt för brott. Som äldre i Bromma ska man inte vara rädd att röra sig utomhus, men man ska vara medveten.


På mötet presenterades även stadsdelsförvaltningens preventionsarbete för att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak bland unga.


Hur mäter vi effekterna av det sociala förebyggande arbetet?


Ett dilemma som diskuterade var att det ibland kan vara svårt att mäta effekterna av vårt trygghetsarbete. Målet är ofta att våra insatser ska vara evidensbaserade och kunna påvisa en önskad effekt. När det gäller insatser i den fysiska miljön, som till exempel att förbättra belysningen på en parkväg, är det direkt jämförbart mot upplevd trygghet eller brottsstatistik för den specifika parkvägen. Det är klurigare att följa upp sociala insatser och preventionssatsningar i trygghetsfrågan.


Charlie Sanrell, som arbetat som fältassistent i staden i 30 år, presenterade Fältgruppens uppdrag och insatser. Charlie beskrev ett relationsskapande långsiktigt arbete som är svårt att mäta effekten av. Fältassistenterna besöker till exempel alla stadsdelens 7:or för att presentera verksamheten och socialtjänsten så att ungdomarna ska känna till en kontaktperson om de behöver stöd och hjälp framöver i livet. Det långsiktiga relationsskapande arbetet exemplifierades med citatet från en ungdom: ”Jag hade ditt nummer och tänkte att om det blir värre än så här så ringer jag henne.” och citatet från en vårdnadshavare: ”Åh, jobbar du kvar! Vad skönt att prata med någon som man känner till”.


Förvaltningen lyfte även fram vinsterna av att samverka med andra aktörer i stadsdelen. I Bromma är sedan tidigare Blackeberg och Mariehäll/Annedal prioriterade områden för stadsutveckling och här har förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar, polis, näringsliv och ideella organisationer haft framgångsrika medborgardialoger för att fånga upp invånarnas synpunkter och förbättringsförslag.


Förvaltningen har även sedan många år haft uppskattade trygghetspromenader runt om i Bromma. Nästa promenad blir i Traneberg–Alvik den 21 maj.


Nu under våren har även en rad trygghetsförbättrande åtgärder genomförts i våra parkområden, till exempel slyröjning.


Slutligen så presenterades ett kommande trygghetsevent vid Brommaplan den 4 juni. På trygghetseventet visar stadsdelsförvaltningen och andra aktörer upp allt det trygghetsarbete som görs i Bromma. Invånare får även möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Medverkar gör bland annat det lokala föreningslivet, näringsliv, handlare samt brandkår och polis. Charlie Sanrell fältassistent, Mikael Bohlin utvecklingssekreterare, Erik Slottner äldre- och trygghetsborgarråd, Lisa Kinnari stadsdelsdirektör, Peter Dacke avdelningschef administration, Annica Persson trygghets- och säkerhetssamordnare.Vidare till hela nyheten om:
Äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner besökte Bromma för ett samtal om hur vi skapar en tryggaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad