Alkoholkonsumtionen bland unga fortsätter att sjunka

Resultatet av årets Stockholmsenkät visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Både bland flickor och pojkar har andelen som uppger att de helt väljer bort både alkohol och tobak antingen ökat eller ligger kvar på samma nivå som i 2016 års mätning. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper. I det urval av stadsövergripande resultat som presenteras lyfts i år även upplevd otrygghet och utsatthet för sexualbrott.


Stockholmsenkäten är en omfattande enkätundersökning som genomförs vartannat år, och riktar sig till elever i Stockholms stad som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. I år besvarade drygt 9000 elever enkäten. I det urval av stadsövergripande resultat som presenteras lyfts i år även upplevd otrygghet och utsatthet för sexualbrott. 


Skillnader i brottsnivåer mellan flickor och pojkar fortsätter minska


Resultatet visar fortsatt minskande nivåer av självdeklarerade brott bland stadens unga, framförallt bland pojkar som uppger något lägre nivåer av allvarliga brott och bland flickor i år 2 på gymnasiet som uppger lägre nivåer av klotter. Över ett längre tidsperspektiv visar utvecklingen att pojkars brottslighet ligger på betydligt högre nivåer än flickors men att nivåerna börjar närmar sig varandra, vilket framförallt drivs av pojkars minskande brottslighet. Beträffande unga som någon gång har provat narkotika är nivåerna sammantaget något högre jämfört med 2016 års undersökning. Det generella mönstret sett till hela mätperioden är dock relativt stabila nivåer och att pojkar i år 2 på gymnasiet använder narkotika i större utsträckning än övriga grupper.


Flickor mer otrygga än pojkar


Två områden där utvecklingen inte tycks vara lika positiv är ungas psykiska ohälsa och utsatthet för sexualbrott. Särskilt flickor i år 2 på gymnasiet uppger sig vara ledsna och deppiga utan att veta varför. Trots att psykisk ohälsa har ökat något även hos pojkar, är det tydligt att flickor mår sämre sett till hela mätperioden samt att de påbörjar den negativa utvecklingen betydligt tidigare. Beträffande utsatthet för sexualbrott har nivåerna i stort sett varit stabila och låga bland samtliga grupper över tid. Däremot syns en tydlig ökning i årets mätning bland flickor i år 2 på gymnasiet som uppger sig ha blivit tvingade till sex/våldtagna. Även beträffande upplevd otrygghet syns en tydlig könsskillnad, där fler flickor än pojkar känner sig otrygga i det egna bostadsområdet, oavsett årskurs.


Stadsövergripande resultat och sammanfattningar


Du hittar stadsövergripande resultat, sammanfattningar och mer information om Stockholmsenkäten på stockholm.se/stockholmsenkaten


Kontakt


Helena Robertsson, utredare 
Telefon  08-508 25 232
E-post: helena.robertsson@stockholm.seVidare till hela nyheten om:
Alkoholkonsumtionen bland unga fortsätter att sjunkaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad