Sökning på MORIAN

Datum Tidning Rubrik Liknande
2020-01-16 Regeringen Remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik
2020-01-14 Regeringen Remiss av promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i
2020-01-13 Svenska Dagbladet FI vill inte kännas vid kritiken
2020-01-10 Regeringen Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2
2020-01-09 Regeringen Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden
2020-01-09 Regeringen Remiss av promemorian Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskars
2020-01-07 Regeringen Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner
2020-01-07 Regeringen Remiss av promemorian Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner
2019-12-20 Regeringen En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekol
2019-12-20 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
2019-12-19 Regeringen Remiss av Ds 2019:22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärde
2019-12-18 Regeringen Remiss av Ds 2019:31 Konkursförfarandet
2019-12-18 Regeringen Konkursförfarandet
2019-12-18 Regeringen Vissa följdändringar med anledning av spellagen
2019-12-18 Regeringen Remiss av promemorian Bättre studiestöd till äldre
2019-12-17 Regeringen Remiss av promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd
2019-12-16 Regeringen Remiss av promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersf
2019-12-13 Regeringen Remiss av promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4
2019-12-13 Regeringen Möjlighet till betyg från årskurs 4
2019-12-13 Regeringen Remiss av Ds 2019:26 Säkerhetsprövning av domare


2019-12-11 Regeringen Remiss av promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmar
2019-12-10 Regeringen Remiss av promemorian Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya
2019-12-10 Regeringen Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det euro
2019-12-06 Regeringen Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
2019-12-06 Regeringen Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
2019-12-05 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen
2019-12-05 Regeringen Remiss av promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 20
2019-12-05 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
2019-12-05 Regeringen Remiss av Ds 2019:28 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av b
2019-12-04 Regeringen Remiss av Ds 2019:27 Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)
2019-11-28 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och mil
2019-11-27 Regeringen Remiss av promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2019-11-22 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet
2019-11-19 Regeringen Utredare föreslår skärpta straff för trafikbrott
2019-11-18 Regeringen Särskilt förordnande för läkare
2019-11-18 Regeringen Morgan Johansson tar emot utredning om skärpta straff för trafikbrott
2019-11-15 Regeringen Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
2019-11-15 Regeringen Remiss av promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
2019-11-12 Regeringen Remiss av promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
2019-11-08 Regeringen Remiss av promemorian Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten f


2019-11-08 Regeringen Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd
2019-10-28 Regeringen Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten
2019-10-28 Regeringen Remiss av promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten
2019-10-23 Regeringen Remiss av promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande exa
2019-10-23 Regeringen Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
2019-10-23 Regeringen Remiss av promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
2019-10-18 Regeringen Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
2019-10-18 Regeringen Remiss av promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med fors
2019-10-09 Regeringen Remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i f
2019-10-09 Regeringen Promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av son
2019-10-04 Regeringen Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi
2019-10-04 Regeringen Promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom
2019-10-04 Regeringen Remiss om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
2019-10-04 Regeringen Remiss Promemoria om Myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden
2019-10-04 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella e
2019-10-03 Regeringen Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit
2019-10-03 Regeringen Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit
2019-10-03 Regeringen Remiss Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och i
2019-10-02 Regeringen Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar
2019-10-02 Regeringen Remiss av promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda


2019-10-02 Regeringen Remiss av promemorian Ändring i krisberedskapsförordningen
2019-10-01 Regeringen Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmed
2019-09-27 Regeringen Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser
2019-09-26 Regeringen Remiss av promemorian om Förbättrat genomförande av elavfallsdirektivet
2019-09-24 Regeringen Remiss av promemorian Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om till
2019-09-20 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att
2019-09-18 Regeringen Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning
2019-09-16 Regeringen Remiss av promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och k
2019-09-10 Regeringen Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel
2019-09-05 Regeringen Remiss promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kun
2019-09-04 Regeringen Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
2019-08-15 Regeringen Remiss Ds 2019:17 Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer
2019-08-13 Regeringen Digital kommunikation i domstolsprocesser
2019-08-12 Regeringen Promemorian Fjärde järnvägspaketet
2019-07-24 Regeringen Remiss av promemorian Fjärde järnvägspaketet
2019-07-11 Regeringen Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och
2019-07-11 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd
2019-07-11 Regeringen Remiss av promemorian Reglering av vapenmagasin
2019-07-11 Regeringen Remiss av promemorian Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel m.m.
2019-07-10 Regeringen Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering


2019-07-10 Regeringen Remiss av promemorian Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings-
2019-07-08 Regeringen Remiss av promemorian Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen
2019-07-05 Regeringen Remiss av promemoria ”Genomförande av EU-förordningen 2018/858”
2019-07-05 Regeringen Remiss av promemorian Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål
2019-07-03 Regeringen Remiss av promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svens
2019-07-02 Regeringen Remiss av Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor
2019-07-02 Regeringen Utredning presenterar nya åtgärder mot skjutvapenvåldet och sprängningarna
2019-07-02 Regeringen En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor
2019-06-28 Regeringen Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter
2019-06-28 Regeringen Remiss av promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk
2019-06-28 Regeringen Remiss av Ds 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-06-28 Regeringen Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls
2019-06-28 Regeringen Remiss av promemorian Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls
2019-06-27 Regeringen Remiss av promemorian Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansva
2019-06-24 Regeringen Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell m
2019-06-24 Regeringen Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet
2019-06-24 Regeringen Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet
2019-06-20 Regeringen Remiss av promemorian Skatt på plastbärkassar
2019-06-19 Regeringen Remiss av promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt
2019-06-19 Regeringen Remiss av promemorian Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet


2019-06-19 Regeringen Remiss av promemorian Ändrat gasmarknadsdirektiv med nya bestämmelser om transmissionsledningar mell
2019-06-19 Regeringen Ändrat gasmarknadsdirektiv med nya bestämmelser om transmissionsledningar mellan EU och tredjeland
2019-06-19 Regeringen Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år
2019-06-19 Regeringen Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)
2019-06-19 Regeringen Remiss av promemorian Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)
2019-06-17 Regeringen Remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrå
2019-06-10 Regeringen Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
2019-06-10 Regeringen Remiss av promemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullbestämmelser
2019-05-28 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 20
2019-05-24 Regeringen Remiss av Ds 2019:10 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar
2019-05-22 Regeringen Remiss av Ds 2019:9 En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet
2019-04-26 Regeringen Remiss av Ds 2019:5 Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning
2019-04-23 Regeringen Remiss av promemorian Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fondern
2019-03-20 Regeringen Remiss av promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföring
2019-03-04 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
2019-02-05 Regeringen Remiss av promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av regl
2019-02-05 Regeringen Remiss av promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från
2019-02-05 Regeringen Remiss promemoria Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst b
2019-02-05 Regeringen Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker
2019-02-05 Regeringen Remiss av promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker


2019-02-04 Regeringen Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-02-01 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutra
2019-01-25 Regeringen Remiss av Promemorian Anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges la
2019-01-22 Regeringen Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit
2019-01-18 Regeringen Remiss av promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
2019-01-18 Regeringen Remiss av promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre
2019-01-18 Regeringen Remiss av promemorian Höjt tak för rutavdrag
2019-01-18 Regeringen Remiss av promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning
2019-01-15 Regeringen Remiss av promemorian Vissa inkomstskatteändringar
2019-01-15 Regeringen Remiss av promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst
2019-01-15 Regeringen Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
2018-12-28 Regeringen Remiss av promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
2018-12-22 Regeringen Remiss av promemorian Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden
2018-12-21 Regeringen Remiss av promemorian Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
2018-12-21 Regeringen Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering
2018-12-20 Regeringen Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter
2018-12-19 Regeringen Remiss av promemorian Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning
2018-12-17 Regeringen Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
2018-12-17 Regeringen Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
2018-12-13 Regeringen Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar


2018-11-28 Regeringen Remittering av promemoria om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med anledning
2018-11-28 Regeringen Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med anledning av lag om bostadsanpassningsb
2018-11-28 Regeringen Remiss av promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahål
2018-11-19 Regeringen Remiss av Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenäm
2018-11-19 Regeringen Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
2018-11-16 Regeringen Remiss av promemorian Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen
2018-11-09 Regeringen Remiss av promemorian Ändringar i EU:s valrättsakt
2018-10-19 Regeringen Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet
2018-10-17 Regeringen Remiss av promemorian Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att
2018-10-02 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet på passagerarfartyg
2018-09-26 Regeringen Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt
2018-09-24 Regeringen Remiss av Ds 2018:18 Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs
2018-09-24 Regeringen Remiss av promemorian Beskattning av spel med äldre tillstånd
2018-09-14 Regeringen Remiss av promemorian Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jakt
2018-09-13 Regeringen Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel
2018-09-12 Regeringen Remiss av Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen
2018-09-11 Regeringen Remiss av promemorian Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmede
2018-09-11 Regeringen Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:
2018-09-07 Regeringen Remiss av promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag
2018-09-05 Regeringen Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv


2018-09-05 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirekt
2018-09-05 Regeringen Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalnin
2018-09-05 Regeringen Remiss av Ds 2018:35 Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning
2018-09-04 Regeringen Genomförande av student- och forskardirektivet
2018-09-04 Regeringen Remiss av promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2018-09-04 Regeringen Remiss av Ds 2018:37 Genomförande av student- och forskardirektivet
2018-09-03 Regeringen Vissa skollagsfrågor
2018-08-24 Regeringen Remiss av promemorian Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster
2018-08-14 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfäll
2018-07-12 Regeringen Remiss av Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och
2018-07-12 Regeringen Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning
2018-07-10 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
2018-07-09 Regeringen Remiss av promemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsl
2018-07-09 Regeringen Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om
2018-07-09 Regeringen Remiss av Promemoria: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketle
2018-07-05 Regeringen Remiss – Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar
2018-07-05 Dagens Instrustri FI: Kommer följa nya bolåneaktörer
2018-07-04 Regeringen Remiss av promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag
2018-07-04 Regeringen Remiss av promemorian Ålderskrav vid framförande av vattenskoter
2018-07-04 Regeringen Tillståndsprövning av vapendelar m.m.


2018-07-03 Regeringen Förslag till ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
2018-07-03 Regeringen Remiss av Ds 2018:19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder
2018-07-03 Regeringen Remiss av Ds 2018:29 Brott mot förtroendevalda
2018-07-02 Regeringen Remiss av Ds 2018:23 Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarl
2018-06-25 Regeringen Förlängt anställningsskydd till 69 år
2018-06-25 Regeringen Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161
2018-06-21 Regeringen Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter Ei R2018:03, Ei R2018:04 och Ei R2018:05
2018-06-19 Regeringen Remiss av Promemorian Kompletterande bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner
2018-06-19 Regeringen Kompletterande bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner
2018-06-18 Regeringen Remiss av Förslag till förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
2018-06-18 Regeringen Ändrad straffbestämmelse vid överträdelser av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restrik
2018-06-15 Regeringen Remiss av promemorian Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkom
2018-06-14 Regeringen Remiss av promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen
2018-06-14 Regeringen En sexårig utbildning för läkarexamen
2018-06-13 Regeringen Remiss av promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet
2018-06-12 Regeringen Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso
2018-06-11 Regeringen Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning
2018-05-31 Regeringen Remiss av promemorian Om behörighet att undervisa i specialskolan
2018-05-30 Regeringen Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder
2018-05-29 Regeringen Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel


2018-05-25 Regeringen Remiss av promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningt
2018-05-25 Regeringen Förslag till skyddsregler när en hyreslägenhet förstörs
2018-05-24 Regeringen Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd (U 2017:10)
2018-05-23 Regeringen Remiss av Ds 2018:9 Snabbare lagföring
2018-05-23 Regeringen Remiss av promemorian Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering
2018-05-18 Regeringen Remiss av Ds 2018:12 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
2018-05-09 Regeringen Remiss av promemorian Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar
2018-05-08 Regeringen Remiss av promemorian Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk
2018-05-07 Regeringen Långsiktigt stöd till det civila samhället
2018-05-03 Regeringen Remiss av promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter
2018-04-27 Regeringen Remiss av promemoria Krav på rapportering av betalningstider
2018-04-25 Regeringen Remiss av promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el
2018-04-03 Regeringen Remiss av Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och up
2018-03-29 Regeringen Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sä
2018-03-27 Regeringen Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd
2018-03-15 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning
2018-03-13 Regeringen Remiss av promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirekt
2018-03-09 Regeringen Remiss av promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik
2018-03-09 Regeringen Ny lag om koordineringsinsatser
2018-03-05 Regeringen Remiss Ds 2018:3 Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform


2018-02-28 Regeringen Remiss av promemoria Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansie
2018-02-28 Regeringen Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete
2018-02-27 Regeringen En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
2018-02-26 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2018-02-20 Regeringen Förbättrade förutsättningar för kontroll av punktskattepliktiga varor
2018-02-20 Regeringen Remiss av promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet
2018-02-20 Regeringen Remiss av utkast till lagrådsremissen En ny kustbevakningslag
2018-02-19 Regeringen Remiss av promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
2018-02-14 Regeringen En treårig utbildning för tandhygienistexamen
2018-02-13 Regeringen Remiss av promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
2018-02-08 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
2018-02-07 Regeringen Remiss av promemorian Stärkt skydd för valhemligheten
2018-02-05 Regeringen Remiss av promemoria om Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
2018-01-30 Regeringen Remiss av Promemorian Ny EU-förordning om försörjningstrygghet för gas
2018-01-19 Regeringen Remiss av promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering
2018-01-18 Regeringen Remiss av Ds 2018:2 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
2018-01-17 Regeringen Remiss av Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
2018-01-11 Regeringen Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid
2018-01-09 Regeringen Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
2018-01-03 Regeringen Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre


2017-12-22 Regeringen Remiss Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad
2017-12-22 Regeringen Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
2017-12-22 Regeringen Lönegaranti och utbetalande myndighet
2017-12-22 Regeringen Remiss Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd
2017-12-21 Regeringen Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
2017-12-19 Regeringen Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning
2017-12-19 Regeringen Remiss av promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
2017-12-19 Regeringen Pressträff med Per Bolund med anledning av promemorian Ett tryggt och mer hållbart pensionssystem
2017-12-18 Regeringen Remiss Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation
2017-12-15 Regeringen Remiss av Promemorian Ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsbu
2017-12-15 Regeringen Ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsburna personer med bestå
2017-12-15 Regeringen Remiss av promemorian Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i sva
2017-12-15 Regeringen Remiss av promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna
2017-12-08 Regeringen Remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
2017-12-07 Regeringen Remiss av Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
2017-12-04 Regeringen Remiss av promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avv
2017-12-01 Regeringen Remiss av Ds 2017:61 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
2017-11-30 Regeringen Remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar
2017-11-30 Regeringen Remiss Vissa förslag om personlig assistans
2017-11-28 Regeringen Remiss av Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet


2017-11-28 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder
2017-11-27 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
2017-11-24 Regeringen Remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun
2017-11-23 Regeringen Remiss av Ds 2017:58 EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning o
2017-11-23 Regeringen Remiss av promemorian Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning
2017-11-17 Regeringen Remiss Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
2017-11-17 Regeringen Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
2017-11-15 Regeringen Remiss av promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkte
2017-11-13 Regeringen Remiss av promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
2017-11-10 Regeringen Remiss av promemorian Enhetlig punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer
2017-11-03 Regeringen En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verk
2017-11-03 Regeringen Remiss av promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och ene
2017-11-02 Regeringen Remiss Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning
2017-11-02 Regeringen Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning
2017-10-30 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om transparens i transaktioner
2017-10-20 Regeringen Remiss av Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
2017-10-20 Regeringen Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
2017-10-13 Regeringen Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
2017-10-13 Regeringen Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer
2017-10-12 Regeringen Remiss av promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av


2017-10-12 Regeringen Remiss av Promemoria Vinterdäckskrav för tunga vägfordon
2017-10-12 Regeringen Vinterdäckskrav för tunga vägfordon
2017-10-09 Regeringen Remiss av promemoria Förtydligande av övergångsbestämmelser till lagen om värdepappersmarknaden när
2017-10-09 Regeringen Remiss Ds 2017:46 En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2017-10-09 Regeringen Remiss Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2017-10-06 Regeringen Remiss av promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
2017-09-27 Regeringen Remiss av Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord
2017-09-22 Regeringen Elmarknadslag
2017-09-21 Regeringen Konsultation i frågor som rör det samiska folket
2017-09-21 Regeringen Remiss av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)
2017-09-15 Regeringen Remiss av promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
2017-09-14 Regeringen Remiss av promemorian Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
2017-09-07 Regeringen Remiss av promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett esteti
2017-09-05 Regeringen Remiss av Ds 2017:41 En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2017-08-25 Regeringen Remiss av Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
2017-08-22 Regeringen Remiss av Ds 2017:36 En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål
2017-08-16 Regeringen Remiss av promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2017-08-11 Regeringen Remiss Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande
2017-07-26 Regeringen Remiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor oc
2017-07-26 Regeringen Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet at


2017-07-20 Regeringen Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget
2017-07-18 Regeringen Remiss av promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning
2017-07-13 Regeringen Remiss av Ds 2017:35 Körkortslån
2017-07-13 Regeringen Körkortslån
2017-07-13 Regeringen Remiss av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet m
2017-07-11 Regeringen Ändringar i jaktförordningen när det gäller beslut om antalet patroner vid björnjakt
2017-07-07 Regeringen Remiss av promemorian Ändrade regler för Första‒Fjärde AP-fonderna
2017-07-06 Regeringen Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning
2017-07-06 Regeringen Remiss av promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar
2017-07-06 Regeringen Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar
2017-07-06 Regeringen Remiss av Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Närin
2017-07-03 Regeringen Remiss av promemoria vattenmiljö och vattenkraft
2017-07-03 Regeringen Remiss av Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsma
2017-06-30 Regeringen Remiss av Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
2017-06-29 Regeringen Remiss av promemorian EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom s
2017-06-28 Regeringen Remiss Ds 2017:26 En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra
2017-06-28 Regeringen En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar
2017-06-27 Regeringen Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
2017-06-21 Regeringen Remiss av Ds 2017:27 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
2017-06-20 Regeringen Remiss av promemorian Nya skatteregler för företagssektorn


2017-06-20 Regeringen Nya ungdomspåföljder
2017-06-07 Regeringen Remiss av Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
2017-06-02 Regeringen Remiss av promemorian En amnesti för explosiva varor
2017-06-01 Regeringen Remiss av Ds 2017:21 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella
2017-05-29 Regeringen Remiss Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning
2017-05-25 Regeringen Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning
2017-05-04 Regeringen Remiss av promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
2017-04-28 Regeringen Remiss av Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning
2017-04-28 Regeringen Remiss av Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen
2017-04-28 Regeringen Remiss av Promemoria Cykelregler
2017-04-27 Regeringen Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner och höjd avgift för arbetsgivare
2017-04-27 Regeringen Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift
2017-04-03 Regeringen ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete
2017-03-28 Regeringen Remiss Ds 2017:6 Förslag till lag om ersättning til personer som har fått ändrad könstillhörighet fa
2017-03-24 Regeringen Remiss av promemorian Ändrad beräkning av bilförmån
2017-03-24 Regeringen Remiss av promemorian Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon
2017-03-22 Regeringen Remiss av promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
2017-03-22 Regeringen Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
2017-03-21 Regeringen Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
2017-03-17 Regeringen Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbräns


2017-03-17 Regeringen Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet
2017-03-16 Regeringen Remiss Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
2017-03-16 Regeringen Remiss av Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
2017-03-15 Regeringen Remiss av promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för ak
2017-03-15 Regeringen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
2017-03-14 Regeringen Remiss av promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018
2017-03-13 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser
2017-03-10 Regeringen Remiss av promemorian Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fa
2017-03-10 Regeringen Höjt transporttillägg: Regeringen vill sätta stopp för spritbussar!
2017-03-10 Regeringen Remiss av promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgiva
2017-03-10 Regeringen Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.
2017-03-06 Regeringen Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
2017-03-04 Regeringen Remiss av promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor
2017-02-24 Regeringen Remiss av promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor
2017-02-23 Regeringen Remiss av promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-02-07 Regeringen Remiss av promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
2017-02-06 Regeringen Remiss av några plan- och bygglagsförslag
2016-12-30 Regeringen All etikprövning föreslås samlas inom en ny myndighet
2016-12-30 Regeringen En ny organisation för etikprövning av forskning
2016-12-27 Regeringen Remiss av Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar


2016-12-27 Regeringen Elektroniska vägfraktsedlar
2016-12-23 Regeringen Remiss av promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg
2016-12-21 Regeringen Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken
2016-12-21 Regeringen Remiss Ds 2016:45 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2016-12-21 Regeringen Förslag för att säkerställa ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2016-12-21 Regeringen Förslag för att säkerställa ett sammanhålladet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2016-12-21 Regeringen Remiss av promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
2016-12-20 Regeringen Remiss av promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade
2016-12-01 Regeringen Remiss av promemorian Vissa skollagsfrågor - del 4
2016-11-29 Regeringen Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn
2016-11-25 Regeringen Remiss Ds 2016:15 Normgivningen inom åklagarväsendet m.m.
2016-11-23 Regeringen Remiss av promemorian Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och k
2016-11-21 Regeringen Remiss av promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
2016-11-18 Regeringen Remiss av promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning
2016-11-18 Regeringen Remiss av promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017
2016-11-15 Regeringen Remiss av Promemoria Återbostadisering
2016-11-10 Regeringen Remiss av Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundlägga
2016-11-08 Regeringen Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas
2016-11-03 Regeringen Remiss av promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder
2016-10-27 Regeringen Remiss av promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018


2016-10-27 Regeringen Tidsbegränsad vapenamnesti 2018
2016-09-26 Regeringen Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter
2016-09-23 Regeringen Remiss Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
2016-09-23 Regeringen Remiss av Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2016-09-23 Regeringen Förslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2016-09-21 Regeringen Remiss av departementspromemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorho
2016-09-14 Regeringen Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning
2016-09-07 Regeringen Remiss Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
2016-09-01 Regeringen Remiss av promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
2016-08-25 Regeringen Remiss av promemorian Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2016-08-23 Regeringen Remiss av promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
2016-08-19 Regeringen Remiss av promemorian En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (utkast
2016-08-15 Regeringen Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer
2016-07-13 Regeringen Remiss promemoria Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen f
2016-07-07 Svenska Dagbladet FI:s ordförande: ”Det här är inte bra för myndigheten”
2016-07-05 Regeringen Remiss av promemorian Förbud för ftalater i elektronik
2016-07-04 Regeringen Remiss av promemorian Några finansmarknadsfrågor
2016-06-30 Regeringen Remiss av promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktsk
2016-06-29 Regeringen Remiss av promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella k
2016-06-23 Regeringen Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn


2016-06-23 Regeringen Remiss av promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
2016-06-23 Regeringen Remiss Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga
2016-06-22 Svenska Dagbladet FI medger att allvarlig utredning pågår om Nordea
2016-06-22 Svenska Dagbladet FI tonar ned Nordeas kapitalkrav
2016-06-22 Expressen FI tonar ner uppgift om Nordeas kapitalbehov
2016-06-21 Svenska Dagbladet Korten på bordet, tack
2016-06-10 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade o
2016-06-07 Regeringen Remiss av promemorian Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet
2016-06-03 Regeringen Remiss Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar
2016-06-03 Regeringen Remiss av promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd
2016-06-03 Regeringen Remiss av Ds 2016:16 Ersättning vid expropriation av bostäder
2016-05-27 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som
2016-05-27 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av Nagoyaprotokollet
2016-05-27 Regeringen Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
2016-05-26 Regeringen Förslag att underlätta avlägsnande av otillåtna bosättningar
2016-05-18 Regeringen Remiss av promemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
2016-05-09 Regeringen Teckenspråksöversatta filmer Tolktjänst för vardagstolkning Ds 2016:7
2016-04-01 Regeringen Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
2016-03-31 Regeringen Remiss av promemorian Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
2016-03-31 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna


2016-03-30 Regeringen Remiss av promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa för
2016-03-29 Regeringen Remiss av promemorian Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter
2016-03-24 Regeringen Remiss av promemorian Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vatte
2016-03-24 Regeringen Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer
2016-03-24 Regeringen Remiss av promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror
2016-03-22 Regeringen Remiss av promemorian Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda n
2016-03-21 Regeringen Remiss Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen
2016-03-21 Regeringen Remiss av promemorian Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission
2016-03-21 Regeringen Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen
2016-03-17 Regeringen Remiss av promemoria Ändrad intäktsränta i skattekontot
2016-03-17 Regeringen Effektivare hyres- och arrendenämnder
2016-03-15 Regeringen Remiss av promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk
2016-03-14 Regeringen Förslag för att bekämpa insiderhandel och annat marknadsmissbruk
2016-03-14 Regeringen Remiss av promemorian Sänkt skatt på biodrivmedel
2016-03-11 Regeringen Remiss av promemorian Anvisade elavtal
2016-03-10 Regeringen Remiss av promemorian Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar
2016-03-02 Regeringen Remiss av promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet
2016-02-29 Regeringen Remiss av promemorian Avdragsrätt vid representation
2016-02-24 Regeringen Remiss av promemorian Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
2016-02-22 Regeringen Remiss av promemorian Betalningslösning för trängselskatt


2016-02-17 Regeringen Remiss av departementspromemorian Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt
2016-02-12 Regeringen Remiss av promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa mil
2016-02-11 Regeringen Remiss av promemorian Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till
2016-02-03 Regeringen Remiss av promemorian Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 20
2016-01-29 Regeringen Remiss av promemorian Vissa timplanefrågor
2016-01-28 Regeringen Remiss av promemorian Genomförandet av EU:s försvarardirektiv; kompletterande förslag
2016-01-18 Regeringen Remiss av promemorian Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
2015-12-29 Regeringen Remiss av promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget
2015-12-22 Regeringen Remiss av promemorian Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagand
2015-12-22 Regeringen Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
2015-12-18 Regeringen Remiss av promemoria Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
2015-12-04 Regeringen Remiss av promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
2015-12-02 Regeringen Remiss av promemoria Förslag till ändring av trafikförordningen (1998:1276) om bärgning av långa for
2015-12-02 Regeringen Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) om bestämmelser för bärgning av långa fordon
2015-12-01 Regeringen En europeisk utredningsorder
2015-12-01 Regeringen Remiss av promemorian Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning
2015-11-08 Expressen Coop backar om ordet "neger" i ett recept
2015-10-13 Svenska Dagbladet Försvarsutskottet får läsa hemlig Nato-promemoria
2015-10-13 Svenska Dagbladet Försvarsutskottet får läsa hemlig promemoria
2015-09-25 Svenska Dagbladet Promemoria om Nato hemligstämplas


2015-07-15 Debatt ”Promemorian måste arbetas om”
2015-07-06 Debatt ”Nya reglerna hotar att sänka AP-fonderna”
2015-02-17 Expressen Margot Wallström pressas om rysslöftet
2015-02-16 Expressen "Har inga synpunkter på övningen"
2015-01-22 Regeringen Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
2014-05-13 Regeringen Ny lag om framtidsfullmakter
2013-12-09 Regeringen Rikspolisstyrelsen ska få föra ett register över tillträdesförbud
2013-11-14 Dagens Nyheter ”Vi tycker om att vara flexibla”
2013-08-14 Debatt ”Flera faktafel om polisbevakning”
2013-06-19 Expressen Seko har fått ett bud från medlarna
2013-06-11 Regeringen Förändringar i utbetalningen av barnbidrag och flerbarnstillägg
2013-06-04 Kuriren Stockholm. Kortare väntan för unga brottsoffer
2013-06-04 Inrikes & Utrikes Stockholm. Kortare väntan för unga brottsoffer
2013-06-04 Regeringen Pressträff med regeringens utredare av tidsfrister i ungdomsmål
2013-06-03 Regeringen Förslag om ökad insyn i finansiering av partier
2013-05-31 Regeringen Översyn av premiepensionssystemet
2013-05-07 Regeringen Pressträff om polisens kostnader vid idrottsarrangemang
2013-05-07 Regeringen Idrottsaktiebolagens kostnader för polisbevakning halveras
2013-03-18 Regeringen Mer makt till mobilkonsumenterna
2013-01-20 Expressen Experten: Kan göra så som statsminister


2012-11-06 Regeringen Fordon som används vid trafikbrott ska kunna beslagtas
2012-11-06 Regeringen Fordon som används vid trafikbrott ska kunna förverkas
2012-08-17 Regeringen Miljöprövning ska bli enklare
2012-07-07 Nyhetskanalen Lugnt val i Östtimor
2012-06-30 Dagens Nyheter Ny i Almedalen - så klarar du dig
2012-06-29 Inrikes & Utrikes Stockholm. Ny vapenamnesti föreslås nästa år
2012-06-29 Kuriren Stockholm. Ny vapenamnesti föreslås nästa år
2012-06-14 Svenska Dagbladet ”Försvaret är underfinansierat”
2011-05-05 Regeringen Förslag till förbättringar av sjukförsäkringen remitteras
2010-12-31 Aftonbladet Proffstyckarna Morian och Ingerö: Blockpolitiken har drivit partierna in mot mitten
2010-11-14 Aftonbladet Som bäst vid motgångar
2010-10-27 SR P3 Lättare för polisen att få ut personuppgifter
2010-09-18 Aftonbladet "Proffstyckarna" Morian och Ingerö: Oacceptabelt att torgmöten saboteras
2010-09-09 Expressen S anklagas för valfusk
2010-07-08 Regeringen Förslag till framtida satsningar på välfärd och utbildning
2010-05-03 Regeringen Bara legitimerade lärare ska få sätta betyg
2010-03-16 Expressen Hemlig UD-rapport: Insatsen i Afghanistan anses misslyckad
2009-11-16 Nyheter24 Vellinges flyktingbarn behöver inga böcker
2009-11-11 Svenska Dagbladet Kan finnas hotbild mot flyktingboende
2009-10-26 Nyheter24 Sahlin ställer krav på Jan Guillou


2009-10-25 Expressen Mårten Palme: Jag läste med ett leende...
2009-09-18 Dagens Instrustri 10 punkter som ska hjälpa företagarna
Dagens PS Flyktingbarn framme i Vellinge
Dagens PS Inga marknadshyror
Dagens PS Många fonder eller lägre kostnader
Dagens PS Olofsson varnades för nej till Nuon
Dagens PS Statlig miljard ska rädda utjämning

Relaterade sökningar på MORIAN:


Länka till den här sidan med nyheter om MORIAN: