Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om fordons generella säkerhet

Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på kommissionens förslag. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 27 augusti 2018.Vidare till hela nyheten om:
Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om fordons generella säkerhetSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen