Så beslutade kommunfullmäktige 29 januari

På årets första kommunfullmäktige beslutades bland annat om inrättandet av ett naturreservat i Årsta, antagandet av detaljplaner som möjliggör nya bostäder i Vårberg och i Bagarmossen, upprustning av Kulturhuset Stadsteatern och reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid.


Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid


Det finns barn och familjer som är i behov av barnomsorg på andra tider än de som förskola och fritidshem vanligtvis håller öppet. Det kan gälla när vårdnadshavare jobbar natt eller andra omständigheter. Barnomsorg ska i första hand ges i lokaler som är anpassade för den pedagogiska verksamheten, där det är god arbetsmiljö och bra förutsättningar för personalen.


Det finns dock tillfällen när undantag behöver göras, och där barnomsorg kan behövas i det egna hemmet. Inga barn som har gått och lagt sig ska behöva väckas för att transporterats hem och nattas om. Inga barn ska behöva gå miste om att sova under samma tak som sina föräldrar.


För att misstolkning inte ska kunna ske om att barnomsorg i hemmet kan fås har ärendet varit ute på återremiss. I varje enskilt fall görs en individuell bedömning av barnets/familjens behov. De totalt 26 familjer som ansökt om att få barnomsorg i sitt hem har alla beviljats det. Reglerna får därmed anses vara tillräckligt tydliga.


Kommunfullmäktige beslutade att fastställa de nya riktlinjerna och att godkänna ändringar i reglementen för utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.


Samverkan vid utskrivning från sluten vård


Den som varit inskriven i sluten vård måste kunna lita på att utskrivningarna sker på ett tryggt sätt. Det innebär bland annat att öppenvård, socialtjänst och äldreomsorg ska finnas för den som behöver det.


Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den innebär stora förändringar i arbetssätt och ansvar hos både Stockholms läns landsting och Stockholms kommuner. Framförallt primärvården kommer alltså få ta ett större ansvar. För att primärvården ska ’komma på banan’ ordentligt har ett förslag om en överenskommelse lagts fram. Eftersom det nu pågår ett arbete om att flytta huvudmannaskap för hemsjukvården till kommunalt (år 2020) har överenskommelse lagts fram. Överenskommelsen ska gälla fram till 31 december 2019 med möjlighet till förlängning.


I rekommendationen från Storsthlm, (tidigare Kommunförbundet i Stockholms län), trycks också på att en övergång mellan olika vårdformer kommer kräva ett bra it-stöd, vilket bör prioriteras.


Alla enheter som tagit del av det remitterade ärendet ställer sig positiva till förslaget. Flera enheter framhåller vikten av fungerande vårdkedjor.


Kommunfullmäktige beslutade att anta överenskommelsen i enlighet med utlåtandet.


Hyresrätter, radhus och bostadsrätter i Vårberg


Fokus Skärholmen är ett av Stockholms viktigaste stadsutvecklingsprojekt. Detaljplanen om Vårbergstoppen är en del av projektet som kommer möjliggöra cirka 390 nya bostäder. Bostäderna kommer vara både hyresrätter, bostadsrätter och radhus (164 ungdomsbostäder i form av hyresrätter, cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus).


Området är idag en obebyggd plats invid Vårbergsvägen, och har i Fokus Skärholmens dialoger utpekats som otryggt. Detaljplanen möjliggör bostäder men också lokaler i bottenvåningen. Dessa kan hjälpa gatumiljön att leva upp och göra området tryggare.


Med projektet skapas också en ny entré till Vårbergstoppen, där en ny park ska inrättas.


Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Vårbergstoppen.


Upprustning av Kulturhuset


Fastigheten Skansen 23, i folkmun ”Kulturhuset”, vid Sergels torg har över 3 miljoner besökare om året. Byggnadernas tekniska installationer är i stort behov av upprustning. Tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern, som har drygt 80 procent av lokalerna, har Fastighetsnämnden lagt fram ett genomförandebeslut om renovering.


Upprustningen ska genomföras under 18 månader med start våren 2019. Under ombyggnaden ska Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet fortsätta på tillfälliga nya platser, både som enstaka evenemang och som längre projekt i ytter- och innerstad.


Kommunfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden rätt att genomföra upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset.


Naturreservat i Årsta


Enligt översiktsplanen ska den centrala staden utvidgas till bland annat Liljeholmen, Årsta och Johanneshov. Över 20 000 nya bostäder byggs och planeras i Årstaområdet. Att bevara skogen runtomkring är därför angeläget.


Redan i budget 2012 gavs uppdraget att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Förslaget har därefter varit ute på samråd och justerats. I förslaget möjliggörs en viss bostadsexploatering i anslutning till. Stadsledningskontoret konstaterar att naturreservatet är en viktig pusselbit för att säkra stadens gröna samband. Med ett reservat skyddas området, den biologiska mångfalden stärks, ekologiska spridningsvägar säkras och kulturhistoriska spår i landskapet kan framhävas.


I närtid kommer tre naturreservat inrättas inom stadsdelens gränser (Årstaskogen, Rågsved och Hagsätra). Det är därför angeläget att staden har ett helhetstänk och samordnar insatser kring inrättande och drift. För att kunna säkerställa de planerade ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska åtgärderna bör dock de medel som avsatts för initieringskostnader ses över och utökas.


Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget om att inrätta naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar, samt fastställa tillhörande skötselplan.


180 nya hyreslägenheter i Bagarmossen


Stadsdelarna kring Bagarmossen – Skarpnäck är en viktig stadsutveckling i östra söderort. Ett områdesprogram ska ta ett helhetsgrepp och stärka stadsdelarna genom fler bostäder, förskolor och service. En utbyggnad vid Bergholmsbacken, strax söder om Bagarmossens tunnelbaneuppgång, finns föreslagen i programmet och kommer innebära totalt 620 bostäder, två förskolor och en grundskola i en första utbyggnadsetapp.


I april 2014 beslutade Exploateringsnämnden att anvisa 200 lokaliserade lägenheter inom programmet till AB Stockholmshem. När programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2016 utgick ett område och markanvisningen minskade. Inom projektet ser AB Stockholmshem möjlighet att bygga 180 nya hyresrätter, varav cirka tolv i enlighet med socialtjänstlagen ska bli stödlägenheter. Det aktuella området är cirka tio hektar och ligger vid Rusthållarvägen söder om Bagarmossens centrum. I öster och väster gränsar området till befintlig bebyggelse, i söder till Bagarmosseskogen och gång- och cykelväg till Skarpnäck. Total investeringsutgift beräknas till 545 mnkr inkl moms.


Kommunfullmäktige beslutade att godkänna inriktningsbeslut om nybyggnation av 180 lägenheter.


Fler beslut i korthet


Vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 januari 2018 beslutades även om: • att godkänna utbildningsnämndens förslag att uppdatera regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

 • att godkänna ny maxtaxa för 2018 från och med 1 februari

 • att godkänna Stockholm Vatten AB:s förslag om Anläggningsavgift och dagvattentaxa

 • att godkänna socialtjänstens förslag om Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

 • att godkänna en temporär överenskommelse mellan landstinget och kommunerna om samverkansutveckling vid utskrivning från sluten vård

 • att godkänna exploateringsnämndens förslag om Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt (för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen)

 • att godkänna fastighetsnämndens förslag om Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden

 • att godkänna överenskommelse om exploatering med försäljning (för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 och Ulvsunda 1:1) och Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Primus 1

 • att godkänna tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden (fastigheten Jackproppen 1:1, Backåkra 5 och 6)

 • att godkänna genomförandeavtal för Tvärbana Norr Kistagrenen, delsträcka Norra Ulvsunda samt överenskommelse om betalplan och indexering

 • att godkänna Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter AB:s modernisering av Ericsson Globe

 • att godkänna detaljplaner till stöd för projektet Stockholms framtida avloppsrening

 • att godkänna detaljplan för Kabelverket 11 m. fl. i stadsdelen Solberga

 • att godkänna detaljplan för Primus 1 m.m. i stadsdelarna Lilla Essingen och Fredhäll

 • att godkänna ändring av detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. (avseende utbyggnad av tunnelbanan Akalla–Barkarby)

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om Ombyggnad av Tekniska nämndhuset.


Se hela sammanträdet via webb-tv


Läs samtliga ärenden i Insyn.Vidare till hela nyheten om:
Så beslutade kommunfullmäktige 29 januariSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad