Så beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2018

När Tekniska nämndhuset för tredje gången togs upp i kommunfullmäktige klubbades dess ombyggnad igenom efter livlig diskussion. Andra beslut som togs på sammanträdet måndag 19 mars var skärpta miljökrav vid entreprenadupphandling, antagande av detaljplaner i Östberga och Lilla Essingen och byggande av en ny grundskola i Årsta.


Ny grundskola på Årstafältet


Fram till år 2030 ska Stockholms ha byggt 140 000 nya bostäder. Både gamla och nya medborgare ska garanteras en bra kommunal förskola och grundskola nära hemmet. För barnen kring Årstafältet behöver skolkapaciteten förbättras och därför föreslås att Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) tar fram underlag inför att bygga en ny grundskola i området. Målsättningen är att skolan ska inrymma totalt 900 elever från förskoleklass till årskurs 9 som ska kunna börja januari 2023. Skolan ska ha tillagningskök och skolgården öppna sig mot ett intilliggande parkområde. Projektet behöver också samordnas med byggandet av en intilliggande idrottshall.


Kommunfullmäktige beslutade att 1. Inriktningen för nybyggnad av grundskola på Årstafältet, till en total investeringsutgift om 376 mnkr, godkänns.

Nya bostäder i Östberga


Målet för bostadsbyggande i Stockholm är att det ska byggas 40 000 bostäder till år 2020. Minst hälften av dem ska vara hyresrätter, och allmännyttan ska stå för hälften av dessa. För att produktionskostnaderna ska hållas nere initierades satsningen Stockholmshus, med målet att i hög takt bygga tusentals nya hyresrätter med rimliga hyror.


AB Svenska Bostäder erhöll i maj 2017 markanvisning för ett område i utkanten av norra Östberga. Här beräknas cirka 220 nya lägenheter inom konceptet Stockholmshus kunna byggas, fördelade på två fastigheter. Delar av den nya bebyggelsen kommer ligga på en befintlig parkering, och projektet omfattar också en omstrukturering av dessa. Merparten av de parkeringsplatserna för de blivande hyresgästerna kommer ligga i garage. Garage finns inte i Stockholmshusens grundkoncept, så detta projekt blir ett undantag.


Detaljplanerna antas vinna laga kraft kring årsskiftet 2018/19, och de nya bostäderna kan stå klara för inflyttning till sommaren 2021. De nya lägenheterna innebär att antal hyresrätter i området mer än fördubblas.


Kommunfullmäktige beslutade att 1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 220 lägenheter inom fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga, till en total investeringsutgift om 531 mnkr inkl. moms godkänns.

Återställande av Fatbursparken


Väster om Medborgarplatsen ligger Mariagårdstäppan, Johan Helmich Romans park och Fatbursparken som påverkas när stambanan ska överdäckas. Inför parkens återställande har förslag lagts om att den nya Fatbursparken ska integreras med Mariagårdstäppan. Det blir då en större sammanhängande park som delvis sluttar ner mot gångstråket i mitten av parken. Ytan för Johan Helmich Romans park ska istället exploateras för bostäder enligt tidigare genomförandebeslut. Från tidigare genomförandebeslut har investeringsutgifterna ökat med cirka 70 mnkr.


Förutom att utgifterna för återställande av parken har underskattats tillkommer breddning av gångstråket i mitten av parken, en utökning av belysningen och slutreglering av utgifterna för överdäckning.


Kommunfullmäktige beslutade att 1. Eploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojektet återställande av Fatbursparken efter överdäckning av stambanan.

 2. Lägesredovisning av bostadsprojektet Johan Helmich Romans park omfattande investeringsutgifter om 199 mnkr godkänns.

Skärpta miljökrav vid entreprenadupphandling


1997 gjorde Stockholm, Göteborg och Malmö för första gången ett gemensamt antagande av miljökrav vid entreprenadupphandling. Nu revideras reglerna med anpassning till EU-krav och teknikutveckling. Nytt i de skärpta kraven är bland annat införande av klimatkrav på drivmedel redan från i år, och att klimatprestande på cement, stål och betong införs som skarpa krav från 2020. Miljökraven ska gälla för samtliga upphandlingar av entreprenad inom stadens nämnder och bolag.


Med de nya kraven och upphandlingsreglerna kan staden ta ett par konkreta steg mot att nå miljömålen om att en fossilbränslefri organisation 2030, och ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. De anses också ha betydelse för målen om hållbar energianvändning och miljöanpassade transporter.


Kommunfullmäktige beslutade att 1. Miljökrav vid upphandling av entreprenader fastställs att gälla för samtliga upphandlingar av entreprenader inom stadens nämnder enligt bilaga 1 till utlåtandet.

 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolagsstyrelser i staden i uppdrag att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet.

 3. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår (dnr 319-2593/2011), upphör därmed att gälla.

 4. Trafiknämnden medges rätt att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

Ombyggnad av Tekniska nämndhuset


Tekniska nämndhuset på Kungsholmen har sedan invigningen 1965 varit arbetsplats för stadens tekniska förvaltningar. Inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Det finns ett stort behov av att rusta upp byggnaden, bland annat när det gäller ventilation, akustik, tillgänglighet och ur energisynpunkt.


Frågan om att renovera eller bygga ett nytt Tekniskt nämndhus någon annanstans i staden har lyfts i kommunfullmäktige två gånger tidigare de senaste åren. I mars 2017 beslutades att fastighetsnämnden skulle ta fram ett genomförandebeslut för ombyggnad av befintlig fastighet. Ett funktions- och lokalprogram togs fram och förstudien visar att det går att inrymma i den befintliga fastigheten Klamparen 7. Det innebär att de övriga fastigheterna kan användas till andra ändamål.


Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 29 januari 2018 och återremitterades enligt reglerna om minoritetsåterremiss. Som skäl angavs bland annat att en redovisning av kostnadsutvecklingen (av det tidigare fattade inriktningsbeslutet) saknades. Efter återremiss konstateras att utgiften för att bygga om det befintliga kontoret blir väsentligt lägre än för en nybyggnation. Efter ombyggnad ska nya Tekniska nämndhuset rymma 1400 arbetsplatser, i huvudsak i öppen planlösning. Ombyggnaden ska förbättra och utveckla arbetsmiljön till ett hållbart kontor och samtidigt bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Upprustningen beräknas vara klar år 2023.


Kommunfullmäktige beslutade att 1. Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss hänvisas till vad som sägs i utlåtandet.

 2. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, till en investeringsutgift om 1 094 miljoner kronor (975 miljoner kronor exklusive index).
  3. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra anpassningar i Klamparen 8 samt utgifter för flytt till en utgift om högst 100 miljoner kronor.
  4. Fastighetsnämnden medges rätt att förvärva kontorsmöbler och annan inredning till gemensamma ytor till en utgift om högst 100 miljoner kronor.
  5. Utgifterna för 2018 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2019.
  6. Fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden respektive trafiknämnden ska beakta vad som framgår av utlåtandet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande •  Exploateringsnämndens, fastighetsnämndens, miljö- och hälsoskyddsnämndens, stadsbyggnadsnämndens samt trafiknämndens ansökan angående inhyrning godkänns i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Fler beslut i korthet


Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 mars 2018 beslutades även om: • att godkänna reviderat samverkansavtal med Sisab gällande utbildningslokaler

 • att godkänna reviderade föreskrifter för avfallshantering

 • att godkänna verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvatten och dagvattenavlopp till att även innefatta Lambarön

 • att godkänna arvodering av förtroendevalda

 • att godkänna inriktningsbeslut om nyproduktion av bostäder på Lilla Essingen

 • att godkänna detaljplan (Primus 1 mm) på Lilla Essingen, genom upphävande av tidigare beslut.

Motioner


Sex stycken tidigare bordlagda motioner hann behandlas på mötet. • Motion ”Insatser för att underlägga övergången mellan för- och grundskola” av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) ansågs besvarad med hänvisning till utlåtandet.

 • Motionen ”En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga” av Bo Sundin m.fl. (alla M) ansågs besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

 • Motionen ”Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar” av Bo Sundin (M) ansågs besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

 • Motionen ”Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn” av Rickard Wall (-) avslogs.

 • Motion av Joakim Larsson (M): ”Markanvisningstävlingar på lägsta hyran” ansågs besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

 • Motion av Joakim Larsson (M): ”Renovering av obelisken på Slottsbacken” ansågs besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Se hela sammanträdet via webb-tv


Läs samtliga ärenden i Meetings Plus.Vidare till hela nyheten om:
Så beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2018Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad