Sammanfattning av Kungsholmens nämndsammanträde 21 maj

Vad diskuterades och beslutades på Kungsholmens stadsdelsnämnd 21 maj? Läs en sammanfattning här.


Medborgarförslag


Anmälan av medborgarförslag • Bygga en brygga vid Mariedal

 • Värna om den biologiska mångfalden i Kristinebergs Slottspark

 • Bullertak över Essingeleden

 • Konstgräs vid Kristinebergs idrottsplats

 • Belysning i Rålambshovsparken

 • Städning av vattnet vid Kungsholms strandstig

 • Sänkt hastighet på Rålambshovsvägen

 • Utegym på lilla Essingen

 • Övertäckning av trafikled

Svar på medborgarförslag • Behov av upprustning av parkleken i Kronobergsparken
   

  Allmänna ärenden


  Tertialrapport 1 med prognos för 2015


 • Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Tertialrapport 1 utarbetas efter fyra månader och tertialrapport 2 utarbetas efter åtta månader. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas samt kommenteras. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
   
  Reservation: FP, M
  Ersättaryttrande: C, KD


  Isbana i Rålambshovsparken


  I skrivelse till Kungsholmens stadsdelsnämnd och idrottsnämnden föreslår Folkpartiet att en konstisbana ska anläggas vid amfiteatern i Rålambshovsparken då det är angeläget att det finns goda möjligheter till kostnadsfria aktiviteter i våra parker året runt.
   
  Förvaltningen håller med om att möjligheten till skridskoåkning på konstis i någon av Kungsholmens parker skulle utgöra ett välbehövligt tillskott. Investeringskostnaden bedöms dock uppgå till minst 10 miljoner kronor och den årliga driftskostnaden till cirka 1 miljon kronor. Med detta som bakgrund anser förvaltningen att det inom ramen för nuvarande drift- och investeringsbudget idag inte är möjligt att anlägga en konstisbana i Rålambshovsparken. Förvaltningen bedömer också att möjligheten att hitta en privat aktör för att driva en sådan anläggning är mycket liten. Förvaltningen ser att det finns några andra alternativ för att möjliggöra en konstfrusen isbana på Kungsholmen. Ett är att utreda en alternativ plats på idrottsmark, ett annat alternativ är att exploateringsnämnden avsätter medel inom ramen för pågående exploateringsprojekt i stadsdelsområdet.


  Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bevaka möjligheten att en konstisbana byggs på Kungsholmen med hjälp av exploateringsmedel, förutsatt att extra tillskott av driftmedel tilldelas stadsdelsnämnden i samband med att en sådan anläggning uppförs.
   
  Reservation: FP


  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS


  Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från datum för beslut, eller där verkställigheten har avbrutits.
   
  Denna rapportering avser sex beslut enligt SoL inom omsorg om äldre samt sex beslut enligt LSS och ett beslut enligt SoL inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen avser läget för 2015 kvartal 1 och rapporteras till IVO samt stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.


  Rättegångsfullmakt


  För att stadsledningskontorets juridiska avdelning som ombud ska kunna företräda stadsdelsnämnden måste en rättegångsfullmakt utfärdas. Enligt rättegångsfullmakten kan ombuden dessutom på nämndens vägnar uppbära, motta och kvittera handlingar som kommer till nämnden, förordna annan i sitt ställe samt bevaka stadens rätt inom nämndens förvaltningsområde.
   
  Rättegångsfullmakt utfärdades av stadsdelsnämnden 23 oktober 2008. Till nämnden har stadsledningskontorets juridiska avdelning inkommit med hemställan om förnyad rättegångsfullmakt.
   
  Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att utfärda rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.


  Remisser


  Låt stadens anställda arbeta till 70


  Remiss på motion från Folkpartiet
   
  Ann-Katrin Åslund (FP) har i en motion föreslagit att staden ska erbjuda sina anställda rätten att arbeta kvar till 70 års ålder.
   
  Motionären redovisar att den statliga pensionskostnadsutredningen föreslagit förändringar i regelverket. Motionären menar att staden som stor offentlig arbetsgivare bör gå före, för att säkra äldre medarbetares kompetens och motverka åldersdiskriminering.
   
  Stadsdelsförvaltningen har hittills inte upplevt dagens regelverk som begränsande. Det är inte vanligt att medarbetare väljer att fortsätta arbeta till 67 års ålder. Om den som ändå vill fortsätta arbeta och arbetsgivaren har samma intresse kan det åstadkommas genom tidsbegränsad anställning.
   
  Förvaltningen förordar att staden avvaktar resultaten av pensionsåldersutredningens förslag och de parlamentariska diskussioner som nu sker i den s.k. pensionsgruppen.
   
  Reservation: FP, M
  Ersättaryttrande: C, KD


  Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid


  Remiss från kommunstyrelsen
   
  Ett förslag till riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid har tagits fram av stadsledningskontoret efter att frågan har utretts av utbildningsförvaltningen.
   
  Förvaltningen är positiv till att det tagits fram ett förslag till riktlinjer men vill framhålla att det för omsorg på OB-tid krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets resonemang om säkerhet och förordar att omsorgen erbjuds i befintlig förskola i stället för i hemmet. Vidare önskar förvaltningen ett förtydligande av vad "särskilda skäl" innebär då det enligt riktlinjerna kan vara grund för omsorg i hemmet. Förvaltningen anser även att det är positivt med samarbete nämnderna emellan och att förutsättningarna för likvärdig bedömning ökar med ett för staden gemensamt ansökningsförfarande som underlag. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
   
  Reservation: FP
  Särskilt uttalande: V


  Detaljplan för del av Marieberg 1:15, Boulebar i Rålambshovsparken


  Remiss från stadsbyggnadskontoret
   
  Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för Boulebar i Rålambshovsparken. Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig bebyggelse och verksamhet för att skapa förutsättningar för långsiktig planering och investering för restaurang Boulebar. Förslaget innebär att marken för planområdet omvandlas från parkmark till kvartersmark.
   
  Förvaltningen är positiv till föreslagen plan som går i linje med Stockholms översiktsplan som bland annat framhåller betydelsen av att säkerställa behovet av innehållsrika parker, attraktiva offentliga miljöer och stråk. Förvaltningen anser att Boulebars verksamhet är värdefull för parken och anser att det är bra att en långsiktig lösning ordnas. Däremot anser förvaltningen att planområdet enbart ska omfatta marken för byggnaden. På så vis säkerställer staden rådighet över samordning av utformning sett till hela Rålambshovsparken. Förvaltningen anser att gestaltningsprinciper för uteserveringen ska anges i planbeskrivningen.
   Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.


  Restaurang Bob´s kök


  Remiss från socialförvaltningen
   
  Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
   
  Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Bob´s Kök, Primusgatan 85 får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 21.00.


  Pizzeria Coaccio


  Remiss från socialförvaltningen
   
  Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
   
  Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Pizzeria Colaccio får tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

   Vidare till hela nyheten om:
Sammanfattning av Kungsholmens nämndsammanträde 21 majSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad