Sammanfattning från Kungsholmens nämndsammanträde 27 augusti

Vad diskuterades och beslutades på Kungsholmens stadsdelsnämnd 27 augusti? Läs en sammanfattning här.


Medborgarförslag


Anmälan av medborgarförslag • Kajakbrygga vid Kungsbrostrand

 • Avbytarbås på Kristinebergs BP

 • App för bokning av lediga halltider

 • Busskur till Moa Martinssons torg

 • Fler öppna förskolor och bänkar samt fler bostäder i Rålambshovsparken

 • Gatumarkering för parkering

 • Julmarknad och loppis i Rålambshovsparken

 • Fotbollsplan i Fredhäll

 • Toaletter och staket till skaterampen i Kristineberg

 • Återkommande marknadsdag på Kungsholms torg

 • Ta bort ena halvan av Rålambshovsleden och förstora Rålambshovsparken

 • Övergångställen och Bondens marknad vid Kungsholms torg

 • Övergångsställen, Fleminggatan/St. Eriksgatan

 • Utegym Stora Essingen

 • Längre tid för grön gubbe på t.ex. Hantverkargatan och St. Eriksgatan samt fler bänkar på Kungsholmen

 • Låta vakter patrullera dygnet runt i Kronobergsparken

Svar på medborgarförslag • Fast loppmarknad i Kristineberg

 • Breddning av gångväg vid Karlbergskanalen

 • Mer belysning i Rålambshovsparken

 • Utegym på Lilla Essingen

 • Värna om den biologiska mångfalden i Kristinebergs slottspark

 • Konstgräs vid Kristinebergs idrottsplats

Allmänna ärenden


Månadsrapport för juli 2015
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för juli 2015.


Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från datum för beslut, eller där verkställigheten har avbrutits.


Denna rapportering avser sju beslut enligt SoL inom omsorg om äldre samt sex beslut enligt LSS och två beslut enligt SoL inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen avser läget för 2015 kvartal 2 och rapporteras till IVO samt stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.


Leverans av kost till Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans dagverksamhet – förlängning av avtal
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet med Sodexo AB till och med den 31 maj 2017.


Remisser


Motion från M, FP, C och KD om bevarande av Bromma flygplats
Remiss från kommunstyrelsen
Bromma flygplats bedöms vara av så stort intresse att det ytterst bör vara en statlig fråga att avgöra. En väl fungerande infrastruktur är viktigt för staden, liksom tillgång till mark för nya bostadsområden. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.


Reservation: M + FP
Ersättaryttrande: C + KD


Motion från Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum
Remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningen menar att beslut om hur arbetet med fattiga EU-medborgare ska bedrivas i Stockholm bör utgå från en nationell strategi. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.


Reservation: M, FP
Särskilt uttalande: S+MP+V


Motion från SD (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter
Remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningen menar att beslut om hur arbetet med fattiga EU-medborgare ska bedrivas i Stockholm bör utgå från en nationell strategi och stadsövergripande ställningstaganden. Ett ensidigt tiggeriförbud i Stockholm löser inte några problem. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.


Reservation: FP
Särskilt uttalande: S+MP+V
Särskilt uttalande: M


Restaurang Kobber
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna. Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Kobber får tillstånd att servera vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 24.00.


Yttrande till trafikkontoret om upprustning och breddning av cykelbanan i en sektion.
Stadsdelsnämnden har tidigare behandlat ett medborgarförslag om förbättring och asfaltering av gångstråket utmed Karlbergs kanal. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att utreda detta och samordna arbetet med trafikkontoret eftersom stråket delvis ligger på gatumark och även omfattas av trafikkontorets uppdrag att utreda stadens cykelvägnät. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade att medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.


  Vidare till hela nyheten om:
Sammanfattning från Kungsholmens nämndsammanträde 27 augustiSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad