Satsningar under 2018

 


Varje år beskriver nämnden årets satsningar i en verksamhetsplan. Nedan kan du läsa om några av satsningarna under 2018.


Stadsmiljö och trygghet


För att öka tryggheten i området samarbetar förvaltningen med bland annat polisen och fastighetsägare. Till exempel genomförs trygghetsvandringar för att hitta platser som upplevs som otrygga. Solursparken i Vällingby rustas upp och även Hässelby torg, Ormängstorget och stråket där emellan utvecklas till gröna och inbjudande platser.


Barn, unga och fritid


En ny öppen förskola och mötesplats för barn 10-15 år startar i Smedshagen. Under året utvecklas det team där skola och socialtjänst samarbetar för att stötta elever med hög frånvaro i skolan. Utbudet av fritidsaktiviteter utvecklas för att alla unga ska känna sig välkomna att delta. Träffar ordnas där unga från olika stadsdelar möts för att prova på fritidsaktiviteter. En satsning mot våld startar på parklekar, i fritidsgårdar och i samverkan med skolorna.


Förskola


Att barnen i förskolan får utveckla sitt språk, både svenskan och eventuella modersmål, är viktigt. På två förskolor skapas mindre bibliotek för barn och föräldrar eftersom läsning och berättande är viktigt för språkutvecklingen. En digital studio startas där barnen i förskolorna får använda digitala verktyg som en del av lärandet.


Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning


Ett nytt aktivitetscenter för äldre startar i Hässelby gård. Hemtjänsten utvecklas med fokus på att den äldre ska möta så få olika personal som möjligt. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande aktiviteter och sysselsättning utifrån den egna förmågan. Under året utvecklas även stödet till anhöriga.


Individ- och familjeomsorg


För att barn och unga i behov av stöd ska kunna bo kvar hemma och inte behöva placeras utanför hemmet finns ett särskilt team som arbetar intensivt med familjen. Förvaltningen utökar stödet till barnfamiljer och äldre i osäkra boendeförhållanden. Under året utökas arbetet med att stötta unga vuxna 18-29 år att lämna en kriminell livsstil till att omfatta även unga från 15 år.


Läs mer


Insyn kan du läsa verksamhetsplanen i sin helhet, se protokollet från den 19 december under punkt 9.Vidare till hela nyheten om:
Satsningar under 2018Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad