Skarpnäcks verksamhetsplan 2018

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har beslutat om verksamhetsplan för 2018. Stadsdelsnämndens ordförande berättar om vad vi prioriterar i år. Du kan också läsa en sammanfattning av vad vi ska göra under 2018.



Ewa Larsson (MP), ordförande i stadsdelsnämnden, vad prioriterar vi i Skarpnäck under 2018?


- Vår utgångspunkt är stadens fyra målsättningar:



 • Ett Stockholm som håller samman 

 • Ett klimatsmart Stockholm

 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Trygghet och förebyggande arbete


- Alla delar i Skarpnäck ska vara trygga, säkra och levande. Därför intensifieras det förebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Från Hammarbyhöjden, via Björkhagen, Enskededalen, Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck jobbar vi för att alla goda krafter ska kunna samverka, för en sammanhållen socialtjänst där individen är i centrum och för en förskola där alla barn blir sedda.


- Vi kommer utveckla samarbetet mellan skola och förskola genom sociala investeringar. 2018 inleds projektet Skarpnäcksmodellen. Modellen innebär att förvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen bygger upp en integrerad förskole- och skolstödenhet. Genom att stärka förskolans och skolans möjligheter att tidigt identifiera och ge stöd till barn och familjer som av olika skäl är i behov av det, kan vi förebygga utanförskap och social utsatthet.


- Det lokala områdesarbetet, Community Work, fortsätter. Det innebär att invånare, skolor, polis, trafikkontoret, kulturförvaltningen, fastighetsägare, lokalt näringsliv, idrottens och de äldres föreningsliv och civilsamhället arbetar tillsammans för ett socialt hållbart Skarpnäck. 2018 kommer stadsdelen att på olika sätt stärka förutsättningarna för detta proaktiva arbete. Ett nytt samverkansavtal med polisen bidrar till gemensamma brottsförebyggande prioriteringar och möjliggör tydliga insatser för drog- och brottsförebyggande arbete. Fler barn och unga ska introduceras till meningsfulla fritidsaktiviteter i form av idrott och kultur. Ökat samarbete underlättar att barn och unga i riskzon uppmärksammas och ett familjeorienterat arbetssätt ska utvecklas. Vi kommer att också stödja generationsövergripande mötesplatser.


Mottagande för nyanlända


- Nytt för 2018 är att stadsdelens verksamheter ska medverka till att förebygga socialt utanförskap genom att erbjuda god service till de nyanlända invånare som våra verksamheter kommer i kontakt med. Det sociala stödet ska präglas av såväl extern som intern samverkan.


Systematiskt miljö- och klimatarbete och för en hållbar livsstil


- Stadsdelens energieffektivisering ökar 2018 och fler miljövänliga val ska göras vid inköp. Vi jobbar vidare med kemikaliesmarta förskolor och äldreboenden samt fortsätter vårt framgångsrika arbete med hög andel ekologisk och vegetarisk mat i alla verksamheter. Tillsammans med det civila samhället och med boende kommer miljö- och klimatarbetet utvecklas. Ett lokalt miljöforum ska hållas under våren 2018 där målet är att inspirera och kunskapa för en hållbar livsstil. 


- 2018 är också året då stadsdelen intensifierar arbetet med att vårda stadsdelens natur- och grönområden. Vårt behov av ekosystemtjänster och biologisk mångfald lyfts fram för att stärkas. Stadsdelen har många parker och några parklekar som fortsatt ska upprustas och förses med papperskorgar.


Jämställdhet och mångfald


- Vi forsätter 2018 med att jämställdhetsintegrera Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings olika verksamheter. Könsuppdelad statistik används som ett redskap för genusbudgetering, omotiverade könskillnader ska analyseras och åtgärdas. Alla arbetsplatser ska jobba normkritiskt för att synliggöra olika maktordningar och sexuella trakasserier ska upphöra. Vi kommer också stärka vårt diskrimineringsförebyggande arbete, med särskilt fokus på hbtq-frågor. 


Digitalisering


- Nu ska vi äntligen modernisera stadens och stadsdelens sociala system för att bli användarvänliga, säkrare och även tillgängliga för brukare. Den som lämnar in ett medborgarförslag ska lätt kunna se var förslaget befinner sig i beredning för ett svar. Inom förskolan förbereder vi införandet av Skolplattformen, en digital plattform för kommunikation med vårdnadshavare, för intern samverkan, pedagogisk planering och uppföljning.


- I Skarpnäck tas nu fram nya verksamhetsmål och indikatorer att styra om och att mäta framgångar med. Nya handlingsplaner och lokala utvecklingsplaner görs inom olika förändringsområden som ger riktlinjer om hur vi ska styra om att bli en socialt, ekologisk, ekonomiskt och demokratiskt hållbar stad. Skarpnäck är en stadsdel som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, en jämställd stadsdel där makt och resurser fördelas lika och där alla delar av stadsdelen är trygga och levande.


Fokusområden 2018 för våra verksamheter


Förskola


Förskolan inleder under året ett gemensamt utvecklingsprojekt på temat hållbarhet, som utforskar naturen med hjälp av ett ekologiskt och systemiskt tankesätt. Projektet kopplas till det pågående arbetet med språkutveckling genom att barnen får använda och utveckla en mångfald av språk och uttryckssätt, tillsammans med digitala verktyg. Ett normkritiskt perspektiv ska genomsyra alla delar av förskolans verksamhet och vi fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering. Digitaliseringen i förskolan ska öka och vi inför en gemensam digital plattform, skolplattformen. Den nya läroplanen för förskolan ska implementeras i verksamheterna under året.


Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri och funktionsnedsättning


Vi fortsätter att prioritera utvecklingen av nya arbetssätt som skapar goda förutsättningar för enskilda och för familjer. Vi ska genomföra utredningar och insatser utifrån ett familjeorienterat arbetssätt och med särskilt fokus på målgrupper som tillhör flera av socialtjänstens prioriterade grupper. Arbetet för att stödja personer och familjer i osäkra boendeförhållanden kommer att förstärkas genom att vi utvecklar metoder som mäter resultat för brukarna på vägen ur bostadslöshet.


Förebyggande arbete och kultur


Under året ska vi fokusera på det uppsökande arbetet som är riktat till barn och unga, framför allt till de som vi inte når med nuvarande verksamheter. Vi kommer att genomföra en översyn av våra verksamheter för att säkerställa att vi använder resurser effektivt och med inriktning mot uppsökande arbete. Samarbetet med avdelningen för individ- och familjestöd kommer att fördjupas för att säkerställa att insatserna som erbjuds i egen regi överensstämmer med brukarnas behov och ger resultat för brukarna. Vi fortsätter utveckla det nätverksorienterade arbetet. Utformningen av ett socialt stöd för nyanlända barn, unga och vuxna i stadsdelsområde är ett viktigt och prioriterat område.


Äldreomsorg


Inom äldreomsorgen genomför vi under året en satsning på utbildning inom jämställdhet, mångfald och hbtq-frågor. Chefer och medarbetare ska även öka sina kunskaper i att upptäcka och arbeta mot våld i nära relationer. Vid våra aktivitetscenter och öppna mötesplatser får de äldre trygghet, social stimulans och fysisk aktivitet. På vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla som nyligen övergått i förvaltningens regi höjer vi kvaliteten, med särskilt fokus på maten och måltidssituationen. Vi fortsätter att stärka de äldres delaktighet, bland annat genom att införa ramtid i hemtjänsten.


Stadsmiljö


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla parker och naturområden i samverkan med invånare, fastighetsägare, föreningar och stadens förvaltningar. Vår skötsel av park- och naturområden ska bidra till utvecklingen av ekosystemtjänster samt att den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas hållbart. Vi fortsätter arbetet med att öka de rekreativa värdena i naturreservaten. Utifrån den lokala parkplanen rustar vi upp lekparker och parkområden för att öka tillgängligheten, stimulera flickors och pojkars behov av lek och rörelse samt för att skapa attraktiva mötesplatser i stadsdelsområdet.


Detta ska vi bland annat uppnå för att nå våra mål


Ett Stockholm som håller samman



 • 90 % av vårdnadshavare till barn i förskolan upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan.

 • 90 % av vårdnadshavarna är nöjda med sitt barns förskola.

 • Andel förskollärare är minst 41 %.

 • Antal förskolebarn per anställd är 4,9 barn.


 • 97 % av de som besöker ungdomsmottagningen upplever att de fått ett bra eller mycket bra stöd.

 • Inga barnfamiljer ska avhysas.

 • 84 % av de barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

 • 80 % av de personer med insatser inom socialpsykiatrin är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes.


 • Godkända kontrollköp av alkohol och tobak genomförs på alla försäljningsställen i stadsdelsområdet.

 • Antal brukaravtal ökar till 40 stycken.

 • 76 % upplever trygghet i den stadsdel där man bor.

 • 15 % av tiden bedrivs parklekarnas verksamhet av föreningslivet.

 • Minst 900 barn ska delta i lovaktiviteter i förvaltningens regi.

 • 79 % ungdomar (10-17 år) upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter.


 • Antalet besök på den öppna mötesplatsen för äldre och på aktivitetscentret överstiger 9500.

 • Andelen manliga besökare på de öppna mötesplatserna för äldre ökar.

 • 100 % av besökarna på den öppna mötesplatsen för äldre och aktivitetscentret är nöjda med personalens bemötande.

 • 75 % av de äldre känner sig delaktiga i sitt biståndsbeslut.

 • 92 % av de äldre är nöjda med biståndshandläggarens bemötande.

 • 87 % är nöjda med sin äldreomsorg.

 • 72 % av de boende på vård och omsorgsboende upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen.

Ett klimatsmart Stockholm



 • Antalet köpta GWh energi ska vara högst 1,3 GWh.

 • 85 % miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon.

 • På 85 % av de adresser där förvaltningen har verksamheter omhändertas matavfall på ett resurseffektivt sätt.

 • 60 % av livsmedel i de kommunala förskolorna är ekologiskt.

 • 40 % av måltiderna i den kommunala förskolan är vegetariska.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm



 • Minst 48 praktikplatser ska förvaltningen tillhandhålla för högskolestuderande och för verksamhetsförlagd utbildning.

 • Max 1,5 % av befolkningen i stadsdelsområdet har ekonomiskt bistånd.

 • Minst 380 ungdomar ska få feriejobb via stadsdelsförvaltningen.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm



 • Hälften av våra enheter har genomfört en jämställdhetsanalys och tagit fram åtgärdsförslag.

 • Alla våra tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys.

 • 96 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av stadens personal.

 • 78 % av personer med funktionsnedsättning upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar.

 • 50 % av medborgarförslagen har påverkat nämndens verksamhet.

Dokumentet Versamhetsplan 2018


Här kan du läsa hela Skarpnäcks verksamhetsplan för 2018



Vidare till hela nyheten om:
Skarpnäcks verksamhetsplan 2018



Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad