Trädarbeten längs Norr Mälarstrand


För närvarande pågår en upprustning av parkstråket längs Norr Mälarstrand. De två första etapperna som omfattar cirka 300 meter är nu klara. I början av september påbörjas en tredje etapp som är cirka 150 meter lång och ligger strax väster om Mälarpaviljongen.


Parker och grönområden behöver förnyas och rustas upp efterhand. Träd blir för gamla, markpartier eroderar och underlag och utformning behöver planeras för ökande besöksantal. Vi har fått frågor om omfattningen av upprustningen och om programmet för Norr Mälarstrands strandpark. Vi försöker svara på frågorna löpande och utökar informationen löpande på den här sidan och har direktkontakt med de medborgare som kommit in med frågor. Vi kommer också att utöka informationen vid Norr Mälarstrand.


Parkstråket ska bli grönare och tåligare


Upprustningen syftar till att parkstråket ska bli grönare och mer slitagetåligt samtidigt som det återknyter till parkens utseende då den anlades i mitten av 1940-talet. Åtgärdernas syften och mål finns beskrivna i  upprustningsprogrammet du kan läsa mer om nedan.


Parken är ett av de finaste exemplen som finns på det stilideal som kommit att kallas ”Stockholmsskolan”. Vid anläggandet av parkstråket användes i huvudsak inhemska strandväxter, buskar och  träd. Man visade också en stor omsorg om detaljer i parkutrustning, räcken och andra tillskott.


Under årens lopp har flera av stråkets buskage bytts ut mot modernare typer som på många sätt fyller sitt syfte, men som inte lyckas förmedla intrycket av Mälardalsnatur. På liknande sätt har träd planterats in på platser som inte helt stämmer in med den ursprungliga idén för stråket. Det har som exempel medfört att siktlinjer och utblickar försvunnit.


Buskagen ersätts med vildrosor och ängsmark


Vi kommer därför att ersätta flera befintliga buskage med i huvudsak vildrosor, slån och hagtorn. I samband med upprustningen tas ett antal träd ner för att ersättas med nya.


När man ser gamla bilder från Norr Mälarstrands parkstråk kan man också se stråk av ängsmark med prästkragar och andra ängsblommor. Vackra inslag som inte funnits här på många år. Naturkaraktären med vildrosor och stråk av ängsmark är något vi vill återskapa samtidigt som vi vill återta viktiga siktlinjer och utblickar över Riddarfjärden. Ambitionen är att stråket ska bli grönare och vi planterar därför ny strandvegetation som kompletterar den befintliga. Växterna i och runt den lilla, och i nuläget igenvuxna dammen kommer som exempel att bytas.


Ny asfaltsbeläggning för att klara ökat slitage


Vi kommer även att förnya gångstråket så som i de nyligen rustade etapperna, med ny asfaltsbeläggning, en grusremsa för joggare och små räcken som skydd för de nyplanterade strandväxterna. Asfalten och joggingremsan är avsteg från ursprungsförslaget, men som anses nödvändiga ur slitagesynpunkt.


Målet med upprustningen är inte att genomföra stora förändringar utan att återknyta dagens parkstråk med ett mer historiskt korrekt utseende som är mjukare och mer likt Mälardalens natur- och kulturlandskap. Samtidigt som det bättre klarar av det slitage som naturligt kommer av att stråket är ett av de mest använda i Stockholm.


Har du frågor om upprustningen?


Kontakta Kungsholmens stadsdelsförvaltning så fyller vi på med fler "Frågor och Svar" på denna sida.
E-post: kungsholmen@stockholm.se

Åtgärdernas syften och mål finns beskrivna i det upprustningsprogram som tagits fram för Norr Mälarsrand.


Program för Norr Mälarstrand


Den upprustning som nu görs av Norr Mälarstrand utgår från ett program där vi vill lyfta fram fler av de kvaliteter som fanns då parkstråket anlades i början av 1940-talet. Syftet var att skapa en stilisering av mälardalslandskapet med inhemska växter och träd såsom exempelvis björk, ask, al och lönn. Ursprungligen var stråket planterat med de olika trädarterna ”sektionsvis” utmed stråket för att skapa variation och ge olika delar av stråket olika karaktärer som återspeglade olika landskapstyper.
Program Norr Mälarstrands parkstråk, Adobe Acrobat Document (5,5 MB)


Nedtagning av träd


Trots att drygt 80 år har förflutit från parkens anläggande är stora delar  av parkens intentioner, form, funktion, växtmaterial och byggda strukturer fortfarande kvar. I den mindre skalan har dock en hel del förändrats; detaljer och detaljering har i olika utsträckning gått förlorade och en del, framförallt växtmaterial, har tillkommit. Under åren som gått har andra träd planterats in som inte tillhör parkstråkets ursprungliga gestaltningsidé. Däribland en grupp med popplar som planterats under 1970- och 1980-talet och som nu tagits ned och gjort att det bildats ett kalt parti. Vi har även tagit ned några björkar som på olika sätt mått dåligt, varit dåligt utvecklade eller haft skador. Till hjälp i detta arbete har vi använt oss av cirka 200 originalritningar som endast i detaljer skiljer sig åt. Äldre foton över parken har fungerat som ett komplement till ritningarna för att verifiera förändringar som skett.
Bilaga 1 Kulturhistoria– Parkens utveckling –Dagens situation, Adobe Acrobat Document (6,4 MB)


Nya träd planteras


Flera av de nedtagna träden kommer att ersättas och vi har även sett detta som ett läge då vi kan skapa en större åldersvariation i trädbeståndet. Idag är många träd jämngamla eftersom huvuddelen av träden planterades när parkstråket anlades för omkring 80 år sedan. Särskilt björkar är vid den åldern inne i sitt livs slutfas och vi ser det därför som nödvändigt att plantera in nya träd som har tid att växa till sig inför den tid som kommer om 10-15 år då de ursprungligen planterade björkarna kommer att börja dö av åldersskäl.
Bilaga 2 Vegetationsinventering, Adobe Acrobat Document (1,7 MB)


Fågelarter i bebyggd miljö


Stockholms fågelfauna är relativt artrik för en storstad, mycket beroende på variationen av livsmiljöer som stadens sammanhängande grön- och blåstruktur erbjuder. I Stockholms innerstad häckar ett drygt 60-tal fågelarter men på grund av att det vältrafikerade gångstråket bara går någon meter från det steniga vattenbrynet är det osannolikt att häckningsfåglar, som oftast behöver större ytor, har påverkats negativt av upprustningen. Vi har därutöver säkerställt så att inget boträd för fåglar, med bon av ris eller med bohål, tagits ned.Frågor och svar


Beslut om godkännande av program och upprustning för Norr Mälarstrand fattades på stadsdelsnämndens öppna sammanträde den 4 februari 2016. En medborgardialog genomfördes i juni 2015 där ett förslag till åtgärder presenterades för allmänheten.


Bryter stadsdelsnämnden mot strandskyddet och skadar fågellivet?


Stadsdelsförvaltningen har tillstånd för de arbeten vi utför utmed strandkanten och i vattnet. Arbetet vid strandkanten är helt nödvändigt eftersom strandskoningen helt eroderat och marknivån har sjunkit utmed ungefär en tredjedel av hela stråket från kajen i öst till Smedsuddsvägen i väst. Därmed är också den känsla av frodig naturstrand som syns i tidiga
fotografier från platsen borta. Därför har vi varit tvungna att flytta om stenbumlingarna längs strandkanten och förstärka med makadam, grus och mer sten mellan dem. Detta har varit omöjligt att göra utan att ta bort den befintliga strandvegetationen. Vi har säkerställt att inget boträd för fåglar, med bon av ris eller med bohål, tagits ned.


Förstör stadsdelsnämnden Holger Bloms och Erik Glemmes vision för Norr Mälarstrand?


Syftet med upprustningen är att lyfta fram fler av de kvaliteter som fanns då parkstråket anlades för drygt 80 år sedan. Till hjälp i detta arbete har vi använt oss av cirka 200 originalritningar som endast i detaljer skiljer sig åt. Äldre foton över parken har fungerat som ett komplement till ritningarna för att verifiera förändringar som skett. I både program och bilagor för upprustningen går det att läsa om Holger Bloms och Erik Glemmes ambitioner, jämföra ursprunglig växtlista med växtlistorna från upprustningar år 1967 och 2003 samt se det illustrerat som kartöverlägg och slutligen se listan på de växter vi kommer att plantera nu – som alltså utgår från 1940-talets originallista. Vi har stämt av mål och förslag med Stadsmuseet i Stockholm.


Vilka träd tas ned?


Vi har endast tagit ned träd på som på olika sätt mått dåligt, varit dåligt utvecklade eller haft skador samt träd som planterats vid senare tillfällen och därför avviker från Blom och Glemmes ursprungliga idé såsom den grupp av häckpopplar som kommer ersättas med björkträd. En viktig anledning till att vi tagit ned träd är också att få in en större åldersvariation i trädbeståndet. Särskilt bland björkarna eftersom de börjar nå en hög ålder. Genom att nu plantera in nya träd så riskerar vi inte att få en helt kal park när de gamla successivt kommer att behöva tas ned av åldersskäl eller att de dör inom de närmaste 10–20 åren. Då hinner björkarna vi planterar nu växa till sig och bli åtminstone skapligt stora om ej fullvuxna. Samtidigt som det finns björkar som planterats vid den förra upprustningen för cirka 15 år sedan som kommer att vara närmast fullvuxna.


Hur påverkar detta de boende i område? Bidrar inte detta till sämre mående och värre luftkvalitet särskilt vid Holger Bloms plats?


Vi kommer att plantera en hel del nya buskar, perenna växter och träd etablera en ny strandvegetation. I planerna ingår också flera nyplanteringar av buskage och delar som blivit gräsmatta genom åren ska återfå en ängskaraktär. I dagsläget under det pågående upprustningsarbetet ligger det en del jord på platsen men det är ett tillfälligt läge, det är inte tänkt att vara långsiktigt. Trädinventeringen som gjordes 2015 indikerar att många av de träd som finns idag med stor sannolikhet är de ursprungliga. Under årens lopp har dock en hel del träd tillkommit; idag finns nästan dubbelt så många träd som då parken anlades och många av dem finns i strandzonen. Detta ger betydligt skuggigare förhållanden i parken idag jämfört med Holger Bloms ursprungsförslag.

Trafikkontoret ansvarar för ytan vid Holger Bloms plats, därför ingår denna plats ej i programmet för upprustning av Norr Mälarstrand.


Bidrar inte detta till en negativ effekt på turismen och kapitalförstörelse? 


Parken längs Norr Mälarstrand är mycket uppskattad och välbesökt. Parkstråket var dock i stort behov av att rustas och anpassas för att möta det större antalet användare. En viktig utgångspunkt för upprustningen är att alla åtgärder och förändringar tar stor hänsyn till parkens ursprungliga utformning och till de idéer som låg till grund för parken. Målsättningen är bland annat att Norr Mälarstrand ska upplevas som en trygg och inbjudande park för boende, besökare och turister.


Alla stadsdelsnämndens beslut går att läsa på Insyn.
https://insynsverige.se/stockholm-kungsholmen/


Kontakta oss


Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
E-post: kungsholmen@​stockholm.se
Telefon: 08-508 09 000Vidare till hela nyheten om:
Trädarbeten längs Norr MälarstrandSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad